Oferta

BHP

 

SZKOLENIA

 
Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników.
Pomagamy przy przeprowadzaniu szkoleń okresowych dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 
 
Nasze szkolenia są prowadzone w formie wykładu z prezentacjami multimedialnymi, bądź samokształcenia kierowanego.
 
 
NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY (OUTSOURCING)

 

Prowadzimy nadzór nad warunkami pracy w ramach dyżurów stałych bądź doraźnych ustalanych indywidualnie z każdym klientem w zależności od potrzeb zakładu.
 
 
W ramach stałego nadzoru oferujemy:
  • kompleksową obsługę,
  • prowadzenie dokumentacji dot. spraw bhp,
  • opracowywanie ryzyka zawodowego,
  • uczestnictwo w postępowaniu powypadkowym oraz wykonanie dokumentacji powypadkowej,
  • doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy i bhp,
  • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli PIP i PIS oraz pomoc przy realizacji decyzji pokontrolnych,
  • szkolenia wstępne i okresowe bhp pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami.
 
 

PPOŻ


SZKOLENIA

 
Prowadzimy szkolenia przygotowujące do pełnienia funkcji pracownika wyznaczonego do wykonywania
czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (nowelizacja Ustawy Kodeks
Pracy: art. 2071 §1 ust. 3 b) oraz art. 2091 §1 ust. 2 b) ).
 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 

Każdy obiekt budowlany powinien zapewnić obok odpowiednich warunków użytkowych, właściwy układ funkcjonalny, niezbędne warunki zdrowotne, ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo ludzi i mienia. Na etapie eksploatacji obiektów budowlanych przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pożarowego powinien zapewnić wewnętrzny system ochrony przeciwpożarowej. Cały obszar zagadnień związanych z organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie kompleksu powinien być ściśle związany z analizą zagrożenia pożarowego użytkowanego obiektu i terenu jak również musi uwzględnić zasady zapobiegania możliwościom powstania pożaru, wykonania niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, organizację i warunki ewakuacji z obiektu, organizację i zasady zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz określić zadania i obowiązki dla wszystkich użytkowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 

W tym celu opracowywana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109, poz.719/ w zakresie opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wprowadza szereg znaczących zmian.

 

Wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej (budynek przeznaczony do wykonywania funkcji administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji) oraz obiektów produkcyjno-magazynowych.